எமது பிரிவுகள்

    தொடர்பு விபரங்கள்

ஆரோக்கியம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல்

Kf;fpa mZrf;jp gFg;gha;T Nritfisj; jtpu> vy;.v];.b ehl;bd; Rfhjhuj; Jiwapy; juk; kw;Wk; ghJfhg;G cj;juthjk; kw;Wk; Rw;Wr;#oy; ghJfhg;G njhlHghd gy jpl;lq;fspy; <Lgl;Ls;sJ. ,e;j Kaw;rpfspy; gpupT Kf;fpakhf fjpHtPr;R fz;fhzpg;G kw;Wk; fjpHtPr;R ghJfhg;G mk;rq;fspy; ftdk; nrYj;JfpwJ.

kj;jpa Rw;Wr;#oy; mjpfhurigAld; ,ize;J ,e;j gpupT ehl;bd; Kf;fpa efHg;Gwq;fspy; thd;top Jfs;fs; (Vgpvk;) milahsk; fhz fhw;W khR fz;fhzpg;gpy; <Lgl;Ls;sJ. Ke;ija fz;fhzpg;G epiyaq;fs; mike;jpUe;j nfhOk;G Nfhl;il> xUNfhltl;lh gFjpfs; kw;Wk; fz;b Mfpa ehLfSf;F Vgpvk; juT
njhFg;G epWtg;gl;Ls;sJ. xU njhopy;Jiw kz;lyj;jpy; fhw;wpd; ju epiyfis Ma;T nra;a jw;Nghija fhw;wpd; ju fz;fhzpg;G epiyak; gpahfhkhtpy; epWtg;gl;Ls;sJ.

,yq;ifapd; fly; Rw;Wr;#oy; ghJfhg;G Mizak; (MEPA) cld; ,ize;J> fly; kw;Wk; flNyhu #oy;fspy; fjpHtPr;R fz;fhzpg;G Fwpj;j xU jpl;lj;ij ,e;j gpupT nray;gLj;JfpwJ. NkYk;> fly; tho;
capupdq;fs;> kPd;> fly; ePH kw;Wk; tz;ly; Mfpatw;wpy; fjpupaf;fj;jd;ik fz;fhzpg;Gf;fhf Njrpa ePHtho; ts Kfik (ehuh) cld; ,izfpNwhk;.

fjpupaf;f rpfpr;iriag; gad;gLj;jp Gw;WNeha; rpfpr;ir Nkw;nfhs;sg;gLk; kUj;Jtkidfspy; ,Ue;J ntspNaWk; fopTePiur; Nrhjpg;gjd; %yk; ,e;j gpupT Rfhjhuj; Jiwf;F Nritfis toq;FfpwJ. Njrpa ePH
toq;fy; kw;Wk; tbfhy; thupak; (NWSDB) %yk; kUj;Jtkidfspy; ,Ue;J ngwg;gl;l fopT ePH khjpupfspy; Kf;fpakhf mNahbd; -131 (I-131) NubNahD}f;isL khRgLtij fhkh ];ngf;l;Nuhnkl;up Ma;tfk; <LgLj;JfpwJ.

rHtNjr mZrf;jp epWtdk; (I.V.,.V) kw;Wk; Rfhjhu mikr;rpd; xj;Jiog;Gld;> Rfhjhu NritfSf;Fj; Njitahd NubNah/ghHkh#l;bfy;fis cw;gj;jp nra;tjw;fhd irf;Nshl;uhd; trjpia epWTtJ Fwpj;j
Njrpa mstpyhd Kf;fpakhd jpl;lj;ij ,e;j gpupT Jtf;fpAs;sJ. Rfhjhu Nritfis Nkk;gLj;j ,e;j trjp cjtpahf ,Uf;Fk;> Fwpg;ghf ehl;by; Gw;WNeha; Nehahsp guhkupg;G Nkyhz;ik. ,e;j jpl;lj;jpd; Nehf;fk;> ehl;by; PET / CT ];Nfdpq;fpw;Fj; Njitahd PET l;NurHfis (v.fh. 18F-FDG) jahupf;f xU KOikahd nray;ghl;L irf;Nshl;uhd; mbg;gilapyhd NubNah/ghHkh#l;bfy; cw;gj;jp trjpia epWTtjhFk;. irf;Nshl;uhd; trjpiag; nghWj;J kdpj tsq;fs; kw;Wk; juf; fl;Lg;ghl;L Ma;tfq;fis cUthf;f I.V.,.V jdJ njhopy;El;g xj;Jiog;G cjtp jpl;lj;jpd; fPo; mNj jpl;lj;ij (I.V.,.V v];.MH.vy; 6037) xg;Gjy; mspj;Js;sJ.