න්‍යෂ්ටික අනතුරකින් පසු යම් ස්ථානයක විකිරණ මට්ටම ඉහළ යාමේ බලපෑම විශ්ලේෂණය කිරීමේදී  එම ස්ථානයේ මුලික පසුබිම්  විකිරණ මට්ටම දැනසිටීම ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වේ. මූලික පාදම පාරිසරික විකිරණ අධීක්ෂණ වැඩසටහන යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ භූමි ප්‍රමාණය, සමාන කොටු  හාරසියයකට (400) බෙදා, ඒවායෙන් පස් හා තණකොළ සාම්පල ලබා ගැනීම සිදු කෙරේ. මෙම වැඩසටහනේ මූලික පරමාර්ථය වන්නේ භූමි පෘෂ්ඨයේ පසේ හා ශාකවල පවතින  ස්වභාවික  හා කෘතිම විකිරණශීලී සමස්ථානික සාන්ද්‍රණය මැන බලා දත්ත එක්රැස් කිරීමයි. මේ වනවිට ස්ථාන තුන්සිය පනස් පහක (355) නියැදි ලබා ගැනීම අවසන් කර ඇති අතර ස්ථාන 189 ක පාංශු හා තණකොළ සාම්පල, ගැමාවර්ණාවලීක්ෂමිතික  විශ්ලේෂණ සම්පූර්ණ කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ, මීටරයක උස මට්ටමකදී දැකිය හැකි විකිරණමාත්‍රා ව්‍යාප්තියේ සිතියම
පාංශු විකිරණශීලීතා සාන්ද්‍රණ